Security-Courses

آموزش کارشناسان امنیت

هر مدیر IT اهمیتِ داشتن یک طرح واکنش در هنگام خطر را می‌داند. سازمان‌هایی که از این طـرح بی بهره هستند ممکن است پس از تجربه کردن یک فاجعـه عظیم از تجارت کناره بگیرنـد. این آمار بـرای شرکت هایی با تجـارب کوچک بیشتـر است و بسیـاری از آنها نمی تواننـد از بروز مشکلات و رخدادهای بد پیشگیری کنند, بوسیله دانش کسب شده در دوره های این مجموعه شما می توانید راه های نفوذ مجموعه خود را شناسایی و در جهت رفع آنها قدم بر دارید همچنین در صورت بروز بحران آن را مدیریت نمایید.