Malware-Analysis

آنالیز بد افزار

در برخی موارد در زمان پیگیری جرائم رایانه ای با بد افزار هایی روبرو می شویم که می بایست در محیط آزمایشگاهی و در شرایط خاص رفتار آن را بررسی کرد تا بتوان پس از شناسایی نوع بد افزار از اهداف آن اطلاع کسب کرد و بر آن اساس میزان خطر را مشخص و در جهت شناسایی هکر قدم برداشت.